Projekty


   

 SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY                                                                                            

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.





SYSTÉM PODPORY PROFESNÍHO ROZVOJE UČITELŮ A ŘEDITELŮ

Zapojili jsme se do projektu Systematické podpory pro všechny učitele a ředitele, který nabízí inspiraci, aktuální informace a zkušenosti. Pomáhá učitelům učit. Přispívá k profesnímu rozvoji ředitelů. Propojuje školy.




 ŠABLONY III MŠ BALZACOVA

Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci šablon III na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 462 000,-Kč.







ŠABLONY II MŠ BALZACOVA

Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci šablon II na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 730 00,-Kč.




 ŠABLONY I MŠ BALZACOVA                                                                                 

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci šablon I na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova v částce 433 000,-Kč





OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ


Státní fond podpořil projekt mateřské školy "Za tajemstvím do přírody – stejná a přece jiná" v částce 210 000,-Kč. Děti prozkoumají v průběhu dvou let nádhernou přírodu Vysočiny i Jeseníků.

                     



           


Zapojili jsme se do projektu PODPORA SPOLEČNÉHO VZDLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme:

  •  kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, ·
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, 
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty Informační semináře.    V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde. Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.



                                                    






Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.