Projekty

Školní rok 2022/2023/2024
Šablony OP JAK Mateřská škola Balzacova


Mateřská škola získala finanční podporu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský v částce 818 835,-Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001215

Cílem dotace je: - poskytnutí personální podpory prostřednictvím školní asistentky a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.                            SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY


V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Školní rok 2021/2022
                                                   

 Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a podpora zapojených škol

                                                                                


Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/2143-ve-skolach-se-zlepsuje-kv

http://www.inkluzevpraxi.cz/

https://zapojmevsechny.cz/
                           

Výzva č. 13/2017 

6. 1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

OZDRAVNÉ POBYTY

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“


Za tajemstvím přírody

Státní fond životního prostředí ČR podpořil projekt mateřské školy "Za tajemstvím do přírody – stejná a přece jiná" v částce 210 000,-Kč. Děti prozkoumají v průběhu dvou let nádhernou přírodu Vysočiny i Jeseníků.


http://www.mzp.cz/

http://www.sfzp.cz/

   

 SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY                                                                                            

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.

Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

SYSTÉM PODPORY PROFESNÍHO ROZVOJE UČITELŮ A ŘEDITELŮ

Zapojili jsme se do projektu Systematické podpory pro všechny učitele a ředitele, který nabízí inspiraci, aktuální informace a zkušenosti. Pomáhá učitelům učit. Přispívá k profesnímu rozvoji ředitelů. Propojuje školy.
                                                                                                                

PARTNERSKÁ ŠKOLA SYPO

PILOTÁŽ MODELU SYSTÉMU

PODPORY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ

Od června 2020 jsme zapojení do Pilotážního modelu systému podpory začínajících učitelů.

                                            
 ŠABLONY III MŠ BALZACOVA

Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci šablon III na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 462 000,-Kč.ŠABLONY II MŠ BALZACOVA

Mateřská škola opět získala finanční podporu v rámci šablon II na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova a v MŠ Kosmonautů v částce 730 00,-Kč.
 ŠABLONY I MŠ BALZACOVA                                                                                 

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci šablon I na zajištění vzdělávání dvouletých dětí - financování chůvy v MŠ Balzacova v částce 433 000,-Kč


           


Zapojili jsme se do projektu PODPORA SPOLEČNÉHO VZDLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme:

  •  kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, ·
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, 
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty Informační semináře.    V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde. Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.