Mateřská škola podporující zdraví
                                                                                 

Od 1.1.2023 se MŠ Balzacova stala odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov - Podlesí, příspěvková organizace

MŠ podporující zdraví vede děti ke zdravému způsobu života. Základními aspekty jsou pohyb, dech, rytmus, výživa, mysl a vztahy při současném respektování přirozených lidských potřeb a vzájemné komunikaci. Smíšené třídy umožňují dětem poznat přirozené lidské vztahy ve společnosti, neoddělují „malé“ a „velké“, naučí je vzájemně se respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému a v podstatné míře lze konstatovat, že mnohem lépe se učí i vysvětlí dítě - dítěti cokoliv, než učitel. Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy, v co nejširší míře se snažíme zařazovat regionální potraviny, v rámci pitného režimu zařazujeme i obyčejnou vodu . Do denních aktivit jsou zařazeny všechny prvky vzdělávání ať již se jedná o dramatizaci, hudbu, kreativitu, IT technologii..., ale především pohyb na čerstvém vzduchu. Vzdělávání dětí je založeno na principu prožitkového učení, vnímání zážitků (učení na základě prožitků nikoli pokynů a příkazů), na základě různých forem a metod. Přitom je důraz kladen na individualitu a potřeby každého jedince. Profesionální přístup učitelů umožňuje tyto potřeby akceptovat a v rámci možností se jim přizpůsobit. V prostoru tříd a heren se nacházejí centra, kde mohou děti volně experimentovat, poznávat a zkoumat, ale také v případě potřeby klidu si odpočinout a relaxovat. Každé dítě má přidělenou vlastní složku, kam si ukládá své výtvory v rámci společných i individuálních aktivit a je i dostatek času, aby v rámci seberealizace se složkou pracoval a představoval své pokroky jak kamarádům, tak učitelům. Po celou dobu docházky je vedeno Portfolio dítěte, které prokazatelně dokladuje pokroky dítěte a slouží ke konzultacím se zákonnými zástupci dětí..


Stručná vizitka školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program "HOUPY"  Školní vzdělávací program "HOUPY..."

vychází z tradic školy a z inovativního Programu podpory zdraví. Záměrem programu je nabídnout dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami nejen kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči, ale také prostředí, kde se budou cítit bezpečně a spokojeně. Hlavní cíle jsou orientovány na dítě respektují jeho osobní maximum, individuální potřebu i zájem. Charakter práce v podobě prožitkového učení, kooperativních her umožní mimo jiné v dítěti podpořit rozvoj myšlení, získat zdravé sebevědomí i schopnost sebehodnocení. Vzdělávací obsah tvoří pět hledisek – Identita, Společenství, Změny v přírodě, Aktivita, Zdravý životní styl, které vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli. Výstupem ŠVP je – „vybavit“ dítě vším potřebným pro úspěšný a radostný start v dalším vzdělávání. Program představuje jeden z kroků, vedoucí k VIZI mateřské školy

"Být moderní škola nabízející aktivity, které vycházejí ze skutečných potřeb i zájmů dítěte. Nepromarnit čas, naplnit vše dobré a dát dítěti do vínku, ve spolupráci s rodinnou výchovou, kvalitní základ pro celoživotní učení   

        
                                                                              Kdy dítě dovedeme k poznání...

UMÍM - mám potřebné znalosti i dovednosti

CHCI - mám vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování

MOHU- podílím se na spoluvytváření prostředí, které mi umožňuje realizovat zdravou volbu.

Průřez vzdělávacím programem

Program, který vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole je plánován na 3 léta, samozřejmě s možností prodloužení. Přístupný všem rodičům, v plné verzi v záložce Vzdělávací program. Spoluvytvářejí jej všechny učitelky mateřské školy a i zákonní zástupci mohou přispět svými podněty a to především v Dotaznících, námětech. Program byl ověřován a dále rozvíjen od roku 2000. Od roku 2006 se vzdělávací program připravoval podle nové verze "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Je vždy zaslán k posouzení Státnímu zdravotnímu ústavu v Praze, který na základě posudků odborníků vydává Certifikát pro síť mateřských škol podporující zdraví. Naše škola tento Certifikát opětovně získává. Školní vzdělávací program „ožívá“ v jednotlivých třídách, uvítáme Váš zájem při situačním plánování společně s pedagogy. Obecně lze shrnout, že vzdělávací program je navržen tak, aby prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitkovým učením se dítě učilo vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti. Dojít ke zjištění, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života i řešit vzniklé situace, ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm. Poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. Zjišťovat co ho obklopuje, ať živá nebo neživá příroda, pochopit souvislosti co se kolem něho děje. Naše práce s dětmi je založena na metodách přímých zážitků, s využitím dětské zvídavosti s potřebou objevovat, probouzet v dětech aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat druhým. Nepředkládáme dětem hotové návody, ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Rozvoj osobnosti dítěte – návaznost cílů v souladu s Kurikulem ZMŠ, ŠVP, TVP:

 • rozvíjet dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
 • vytvořit dostatek podnětu k prožitkovému učení a radosti z něho
 • posílit sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
 • vytvořit prostředí pro vzájemné zdravé vztahy mezi dětmi
 • stimulovat rozvoj řeči – vést děti k tomu, aby zvládly klást otázky,
 • ptát se seznámit děti se vším, co je důležité pro život,
 • umět si vyhledat informace
 • zdůraznit význam vlastních aktivit
 • být připraven pomoci dětem, pokud to potřebují
 • vytvořit prostředí pohody a radosti z prožitého dne

Uplatňování podílu rodičů a partnerů na vzdělávání v mateřské škole:

 • usilovat o partnerské vztahy s rodiči, ZŠ, PPP,– zapojení do různých šetření ke kvalitě vzdělávání
 • možnost podílet se na činnosti s dítětem, umožňovat rodičům podílet se na tvorbě programu školy
 • vést s rodiči průběžný dialog o jejich dětech - základní poradenská služba pro rodiče

Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro pedagogickou činnost o tom:

 • jak se děti cítily – k jakým postojům byly vedeny
 • co je nejvíc zaujalo – co se nového naučily,
 • poznaly – vědomosti, znalosti, hodnoty chování co se povedlo, co ne a proč – kde mají děti problém – situační plánování
 • individuální záznamy o dítěti – portfolio – pedagogická diagnostika, vstupní anamnéza – pohovory s rodiči

Vysvětlivky:


ZMŠ – Kurikulum zdravých mateřských škol podporujících zdraví

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

www.msmt.cz

ŠVP – vlastní zpracovaný - školní vzdělávací program

TVP – třídní vzdělávací program


Dokumenty: