Zákony a vyhlášky

LEGISLATIVNÍ RÁMEC MŠ

          Činnost a provoz mateřské školy je legislativně upraven v těchto dokumentech...
ZÁKON

Vždy ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí předpisy - Nařízení vlády

Vždy ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 564/2005 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve školství
 • NV č. 75/2005 Sb., o rozsahu pedagogické činnosti pedagogických pracovníků
 • NV č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci
 • NV č. 201/2010 Sb., o evidenci a hlášení pracovních úrazů
 • NV č. 222/2010 Sb., katalog prací

Vyhlášky

Vždy ve znění pozdějších předpisů

 • č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání -  https://www.msmt.cz/file/43486/
 • č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika
 • č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí
 • č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
 • č. 263/2007 Sb., pracovní řád ve školství
 • č. 107/2005 Sb., o školním stravování - https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, leden 2018